Services
Images
Access

Online: 2

Total: 167296

News » Không được quảng cáo trong nhà trường

Không được quảng cáo trong nhà trường

( 27-09-2014 - 10:13 AM ) - Views: 1176

Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản quy định về hoạt động quảng cáo và tư vấn du học trong nhà trường. Theo đó không cho phép các công ty, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động mang tính thương mại, không có ý nghĩa giáo dục trong nhà trường. Mọi hoạt động có liên quan đến các doanh nghiệp, hoặc có tài trợ đều phải có ý kiến chỉ đạo của Sở.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

Số:   3364  /GDĐT-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 9 năm 2014

Về quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong 
nhà trường

 

 

   Kính gửi :   

- Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT, TCCN, CĐ;

- Giám đốc các TT.GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

 

 

Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài; 
Quyết định số 10/2001/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2001 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc quy định tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ công văn số 2437/GDĐT-VP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc tiếp các đoàn khách nước ngoài;

Căn cứ công văn số 2352/GDĐT-HSSV ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về nghiêm cấm các hoạt động quảng cáo trong nhà trường;

Sở Giáo Dục và Đào Tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị lưu ý một số vấn đề sau:

 

1. Về tiếp khách nước ngoài:

Khi được các công ty du lịch, các tổ chức liên hệ trực tiếp đề nghị được tổ chức cho các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc, lãnh đạo đơn vị phải có ý kiến trước khi chuyển hồ sơ về Sở Giáo Dục và Đào Tạo để thẩm tra và trình Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.

Chỉ được phép tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với đơn vị sau khi đã có ý kiến của Sở Giáo Dục và Đào Tạo và văn bản cho phép tiếp khách nước ngoài của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.

Sau buổi làm việc, thực hiện báo cáo về tình hình buổi tiếp khách và nội dung trao đổi giữa đơn vị và các đoàn khách quốc tế, gửi về Văn Phòng Sở bằng văn bản và email tiepkhachnuocngoai@hcm.edu.vn, chậm nhất 03 ngày sau khi tiếp khách.

 

2. Về hoạt động tư vấn du học:

Sở Giáo Dục và Đào Tạo chỉ chấp thuận cho các  đơn vị tiếp các đoàn khách nước ngoài đến để trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, trao đổi cơ hội hợp tác.

Các đơn vị tuyệt đối không được cho phép các tổ chức nước ngoài, các trường đại học, cao đẳng nước ngoài hoặc các công ty tư vấn du học trong nước tổ chức các hoạt động tư vấn du học, giới thiệu du học, giới thiệu các chương trình học bổng trong khuôn viên nhà trường. Các tổ chức đơn vị nói trên chỉ được phép tổ chức các hoạt động tư vấn du học, hội thảo, triển lãm du học tại một địa điểm ở ngoài trường và gửi thư mời tham dự đến cho học sinh.

 

3. Về hoạt động quảng cáo trong nhà trường:

Không cho phép các công ty doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động mang tính thương mại, không có ý nghĩa giáo dục trong nhà trường. Mọi hoạt động có liên quan đến các doanh nghiệp, hoặc có tài trợ đều phải có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Sở Giáo Dục và Đào Tạo.

 

Sở Giáo Dục và Đào Tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ Sở;

- Phòng, ban Sở;

- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

Lê Hồng Sơn

Công ty TNHH Tiếp Thị Trực Tiếp Ý Tưởng - IDEA Direct Marketing Co., Ltd.

Công ty tổ chức sự kiện, công ty tổ chức sampling, công ty tổ chức brand activation, công ty tổ chức roadshow, công ty tổ chức bán hàng khuyến mãi, công ty tổ chức khách hàng bí mật, công ty tổ chức tiếp thị trực tiếp, công ty dịch vụ marketing, công ty sản xuất vật dụng quảng cáo, công ty nghiên cứu thị trường. Event, sampling, brand activation, roadshow, sales promotion, trade marketing, mystery shopper, mystery shopping, PG inline, direct marketing, marketing service supplier, advertising production company, marketing survey research company

Other News